Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for firmaet Nicebuy.dk

Opdateret  24-05-2018

 


Vi har vedtaget denne privatlivspolitik, som danner grundlag for vores behandling af dine persondata, samt fortæller dig om, hvordan vi behandler dine persondata.

Vi tager løbende stilling til, hvordan vi bedst muligt behandler dine data, og har især fokus på at dine grundrettigheder ikke påvirkes negativt. Derfor er vi særligt opmærksomme på risikoen for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme og datafortrolighed generelt.

 

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

 

Nicebuy.dk er dataansvarlig for følgende:


Nicebuy.dk

Nicebuy.eu

Nicebuy.se

Nicebuy.nu

Brabantia-online.dk

Cool-living.dk

Cool-living.se

Neonliving.dk

Neonliving.se

Simple-human.dk

Hailo-shop.dk

Kagekastellet.dk


Vores kontaktoplysninger:
Nicebuy.dk

Mågevej 17

8370 Hadsten

Tlf 2424 6585

Mail.: info@nicebuy.dk

Cvr-nr 31736145

 

Vores databehandling sker på oplyst grundlag.
Vores behandling af dine persondata sker for at give en bedre service til dig og sikre kvaliteten for de produkter og tjenester, som vi udbyder til dig.

Data kan blive indsamlet og behandlet af os i forbindelse med følgende kontakt med os:
Brug af en af vores hjemmesider, herunder webshops uden samtidig køb
Henvendelser til os pr. mail, telefon, kontaktformular, pakke eller pr. alm. brev
Køb via en af vores webshops (se liste ovenfor), herunder afgivelse af ordre og levering af varen
Henvendelser til kundeservice pr. telefon eller via en af vores hjemmesider
Konkurrencer, events og lign.

 

Data, som kan blive indsamlet og behandlet, omfatter:
Kontaktoplysninger fx navn, adresse, telefonnummer, mail
Ordredata, købshistorik, betalingsoplysninger
Samtykke til markedsføring, nyhedsbreve eller konkurrencer
Persondata, herunder kontaktoplysninger, i mails til vores medarbejdere
Brugeradfærd i forbindelse med brug af hjemmesider, der indsamles via cookies

 

Formålet med behandling af dine persondata
Indsamling og behandling af dine persondata vil ske ud fra bestemte oplyste formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.

Sådanne formål kan indbefatte:
Behandling af dit køb og levering af vores ydelse (GDPR art. 6, stk. 1, litra b)
Opfyldelse af aftale på baggrund af din anmodning (GDPR art. 6, stk. 1, litra b)
Administration af din relation til os (GDPR art. 6, stk. 1, litra a, b eller f)
Drift og optimering af vores hjemmesider (GDPR art. 6, stk. 1, litra b)
Opfyldelse af krav ifølge lovgivningen (GDPR art. 6, stk. 1, litra c)
Kundeservice og generel kommunikation med os (GDPR art. 6, stk. 1, litra a, b, c eller f)
Udsendelse af nyhedsbreve og markedsføringsmateriale fra os eller en af vores samarbejdsparter (GDPR art. 6, stk. 1, litra a)

 

Udelukkende behandling af relevante data
Dine persondata vil udelukkende blive behandlet ud fra de ved indsamlingen oplyste formål, herunder eventuelt via henvisning til denne privatlivspolitik og de formål, som er oplistet ovenfor. Kun data som er nødvendige til opfyldelse af disse formål vil være relevante og vores behandling vil derfor begrænse sig til sådanne persondata.

Inden vi foretager behandling af dine persondata foretager vi en konkret vurdering af, om det er muligt at begrænse mængden af persondata, som skal indsamles og behandles. Vi foretager derudover også en konkret vurdering af, om det er muligt at behandle dine persondata anonymiseret eller pseudonymiseret.

 

Udelukkende behandling af nødvendige data
Vores behandling af dine persondata vil kun omfatte de data, som er nødvendige at behandle i henhold til det/de oplyste formål, samt data som er nødvendige til opfyldelse af retlige- eller kontraktuelle forpligtelser.

 

Dine persondata vil løbende blive kontrolleret og opdateret
Persondata, som vi behandler om dig, vil blive kontrolleret og opdateret løbende, så vi sikrer, at den indhentede data ikke er urigtig eller vildledende.

Sker der relevante ændringer relateret til de persondata, vi har indhentet om dig som kunde, kan du henvende dig her for at få oplysningerne ændret.

For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

 

Sletning af unødvendige persondata
Når formålet med indsamlingen og behandlingen af dine persondata er opfyldt, vil oplysningerne blive slettet.

Vi opbevarer dine oplysninger indtil formålet ikke længere er til stede.
Vi har en generel slettepolitik, hvorefter medarbejderne skal slette eller anonymisere persondata, når der ikke længere er et formål med opbevaringen. Opbevaringsperioden kan afhænge af henvendelsens karakter, 


Hvis du har samtykket i at modtage nyhedsbreve eller andet markedsføringsmateriale, vil vi opbevare dine oplysninger indtil du afmelder dig nyhedsbrevet eller modtagelsen af markedsføringsmateriale. Er der tale om fremsendelse af enkeltstående materiale, opbevarer vi dine oplyser indtil der ikke længere er et formål med opbevaringen, eller i henhold til det konkrete samtykke.
Indhentelse af samtykke inden databehandling eller behandling på andet lovligt grundlag
 

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at trække dit samtykke tilbage.

Vær opmærksom på, at hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage i forhold til oplysninger afgivet til os, vil vi ikke være i stand til at viderebehandle dine oplysninger, medmindre vi er retligt eller kontraktuelt forpligtet hertil.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine persondata på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

Vi indhenter eksempelvis samtykke i følgende tilfælde:
Oprettelse af brugerprofiler på en af vores hjemmesider eller webshops
Deltagelse i konkurrencer, events og lign.
Andre grundlag end samtykke for vores behandling af dine oplysninger
Brug af en af vores hjemmesider, herunder webshops uden samtidig køb
Du bliver bedt om at acceptere nærværende privatlivspolitik via pop-up på den pågældende side
Se også afsnittet nedenfor om cookies.
Henvendelser til os pr. mail, telefon eller pr. alm. brev
Her er grundlaget for behandlingen af dine persondata, at din henvendelse til os sker på dit eget initiativ. Hvis der sker indsamling af dine oplysninger i forbindelse med din henvendelse, vil du modtage en mail med henvisning til nærværende privatlivspolitik.
Køb via webshops
Ved køb via en af vores webshops, hvor du oplyser kontaktoplysninger og betalingsoplysninger, uden samtidig oprettelse af en bruger, finder privatlivspolitikken i handelsbetingelserne for webshoppen anvendelse på din afgivelse af oplysninger, der sker for at kunne gennemføre købet.
Henvendelser til kundeservice
Pr. telefon: Her er grundlaget for behandlingen af dine persondata, at din henvendelse til os sker på dit eget initiativ. Hvis der sker indsamling af dine oplysninger i forbindelse med din henvendelse, vil du modtage en mail med henvisning til nærværende privatlivspolitik.
Via en af vores hjemmesider: Du bliver bedt om at acceptere privatlivspolitikken på vores kundeservice-side
Køb i en af vores fysiske butikker (se liste ovenfor)
Eventuel indsamling af oplysninger i forbindelse med køb via betalingskort eller andet elektronisk betalingsmiddel foregår med samtidig anonymisering
Beskyttelse af persondata
Vores behandling af persondata foregår efter regler vi internt har vedtaget. Reglerne indeholder instrukser og foranstaltninger, med det formål at beskytte dine persondata. Således vil vi behandle dine persondata på en måde, hvorved undgås at persondata bliver tilintetgjort, går tabt, bliver ændret, bliver offentliggjort uautoriseret, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dine persondata.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata, og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende backup af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

 

Cookies
Som næsten alle andre hjemmesider anvender vi cookies for at få siden til at fungere og til at gøre den lettere for dig at bruge. Cookies hjælper os bl.a. med at få overblik over besøg, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiderne og vores ydelser. Dermed kan vi give dig en bedre brugeroplevelse med mere relevant indhold.

Du kan læse mere om vores anvendelse af cookies i cookiepolitikken på de konkrete hjemmesider.

Visse cookies indsamler følgende typer af oplysninger om dig, der efter omstændighederne kan udgøre persondata: Et unikt ID, tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser).

Denne indsamling foretages med hjemmel i databeskyttelsesforordningens (GDPR) artikel 6, stk. 1, litra f, da indsamlingen sker med henblik på at optimere hjemmesiderne til gavn for dig.

Se også afsnittet nedenfor om videregivelse af persondata og overførsel til modtagere i tredjelande.

 

Videregivelse af persondata
Vi videregiver kun dine persondata til offentlige myndigheder, hvor lovgivningen foreskriver det.

Herudover kan vi overlade dine persondata til følgende kategorier af modtagere:

Eksterne IT-leverandører
Vores samarbejdsparter i form af leverandører og underleverandører af varer og tjenesteydelser, fx transport og levering, til dig på vegne af os
Leverandører af cookietjenester til hjemmesiderne. De nærmere formål med brugen af de enkelte cookies og videregivelse af persondata til tredjemand baseret på cookies fremgår af cookiepolitikkerne på de konkrete hjemmesider.
Revisorer, advokater og andre rådgivere
Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi vil i visse tilfælde overføre dine persondata til modtagere uden for EU og EØS.

Dette sker i forbindelse med visse af vores anvendelse af cookietjenester på vores hjemmesider med formålet at drive og optimere hjemmesiderne. Du kan finde en liste over modtagere af persondata uden for EU og EØS samt grundlaget for overførslen i cookiepolitikken på den konkrete hjemmeside.

Derudover overfører vi efter omstændighederne oplysninger til visse leverandører eller underleverandører eller IT-serviceydelser uden for EU og EØS, når du handler via en af vores webshops. Du kan finde en liste over modtagere af persondata uden for EU og EØS samt grundlaget for overførslen i handelsbetingelserne for den konkrete webshop.

 

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Kontakt os her, hvis du er kunde og vil gøre brug af dine rettigheder.

Kontakt os her, hvis du vil gøre brug af dine rettigheder for ansættelsesrelaterede persondata som medarbejder, tidligere medarbejder, ansøger eller kandidat.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine persondata begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse persondata fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine persondata på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.